เลือกภาษา: Thai English
LINE - Aquacheme Aquacheme on Facebook Follow Aquacheme on Twitter Aquacheme on Youtube ติดต่อ อควาเคมี

การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน

 

กรณีศึกษา โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงระบบประปาสะอาดในหมู่บ้าน

ประเภทโครงการ: โครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือบูรณะทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

จำนวนผู้ได้รับประโยชน์: 1,080 ราย

 

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท

 

จุดประสงค์ เพื่อทำให้ประชาชนในชุมชน มีแหล่งน้ำประปา ที่ได้มาตรฐาน บริโภคภายในครัวเรือน

 

เดิมหมู่บ้านนี้มีแหล่งน้ำจากบ่อ และมีระบบกรองน้ำอยู่แล้ว แต่ขาดการดูแล คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน ไม่เหมาะแก่การบริโภคและนำไปใช้ ทาง บริษัท อควาเคมี จึงดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา พร้อมระบบกรองน้ำ และติดตั้ง ถังตกตะกอน เพิ่ม เพื่อ…..  ทำให้ประชาชน มีแหล่งน้ำ สำหรับ อุปโภค บริโภค โดยได้รับ ความเห็นชอบจาก จากประชาชนให้ดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลฯ

 

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท

 

ในการก่อสร้าง บริษัท อควาเคมี มารับดำเนินการแต่ ก็ได้มีการจ้างแรงงานประชาชนในพื้นที่ทำให้ประชาชนมีรายได้ ภายหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชน ในพื้นที่มีแหล่งน้ำประปาที่มีคุณภาพ สำหรับ อุปโภค บริโภค และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม ( ขนาดถังบรรจุ 20 ลิตร ) ได้อีกด้วย เพราะมีระบบผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อน

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ ตำบล ๆ ละ 5 ล้านบาท โดยการ ปรับปรุงระบบประปาสะอาดในหมู่บ้าน จึงนับเป็น โครงการตัวอย่าง ที่ ประชาชน ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมกัน ระหว่าง รัฐบาลกับประชาชน ตามรูปแบบประชารัฐ

ประชารัฐ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มีความแตกต่าง ทั้งการร่วมมือ รวมพลังกันของภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อน สร้างสรรค์ และการมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนอย่างมีบูรณาการ

 

หมู่บ้านใดสนใจต้องการทำโครงการนี้ ระบบการกรองน้ำดื่ม น้ำประปาหมู่บ้าน งบประชารัฐ ราคาพิเศษ สามารถชมผลงานบางส่วนของอควาเคมีได้ที่ ผลงานของ อควาเคมี และหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา ยินดีให้บริการ

 

โครงการระบบประปาหมู่บ้าน งบประชารัฐ ปรึกษาอควาเคมี

 

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ ด้านกรองน้ำและปรับคุณภาพน้ำ มากกว่า 46 ปี

กรุณาติดต่อเรา โทร. 08-1860-3834, 0-2561-1540 และ 0-2561-1676

 

 

สอบถามอควาเคมีเพิ่มเติม

LINE ID: @aquacheme