เลือกภาษา: Thai English
LINE - Aquacheme Aquacheme on Facebook Follow Aquacheme on Twitter Aquacheme on Youtube ติดต่อ อควาเคมี

เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใดๆ ซึ่ง บริษัท อควาเคมี จำกัด (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า “อควาเคมี”) จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป

อควาเคมีสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจของอควาเคมี

 

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ (“เนื้อหา”) เป็นสิ่งที่จัดหาให้บน หลักการ “มีอยู่เช่นนั้น” โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด
ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่อควาเคมีเห็นว่าเชื่อถือได้ อควาเคมีก็ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น อควาเคมีหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใด ๆ ของอควาเคมีหรือผู้ค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของอควาเคมีหรือผู้ค้าคนอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์

 

กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา

อควาเคมีเป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของอควาเคมีเนื้อหาไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอควาเคมีก่อน การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเนื้อหาสาระใดๆ จากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใดๆ ซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของอควาเคมี และอควาเคมีอาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่อควาเคมีจะเห็นสมควร

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดย อควาเคมี ท่านกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านเชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทานอย่างใดๆ โดยอควาเคมี อควาเคมีไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ อควาเคมีไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหาทาง อิเล็คโทรนิคส์ใดๆ

 

การชดใช้ความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้อควาเคมี กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

ข้อมูลของผู้ใช้

อควาเคมีอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (email) ของท่าน และการใช้เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน

 

กฎหมายบังคับใช้

ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย