เลือกภาษา: Thai English
LINE - Aquacheme Aquacheme on Facebook Follow Aquacheme on Twitter Aquacheme on Youtube ติดต่อ อควาเคมี

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หรือโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท  เป็นโครงการที่ให้ชาวบ้านคิด ราชการอนุมัติและตรวจสอบกันเองโดยชาวบ้าน แตกต่างจากโครงการตำบลละ 5,000,000 บาท ทั้งนี้ชาวบ้านจะได้คิดแก้ปัญหาของตนเองและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในโครงการของตนเอง

ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองดำเนินการกำกับดูแล ติดตามความคืบหน้า และมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักรับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) จัดประชุมประชาคม เพื่อปรึกษาหารือกับประชาชนในหมู่บ้านจัดทำโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาหมู่บ้านภายในวงเงินหมู่บ้านละ 200,000 บาท เสนอคณะกรรมการระดับอำเภอ ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน แล้วส่งกลับไปให้ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกันทำโครงการตามที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเอง

 

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

 

โดยโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ฯ ควรจัดทำโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำหรือซ่อมแซมต่อเติมสิ่งสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน เช่น ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากโครงการพัฒนาหมู่บ้านละ 200,000 บาทนี้ เป็นโครงการที่ “เสนอโดยประชาชน ทำโดยประชาชน และเพื่อประชาชนในหมู่บ้าน” ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นนอกหมู่บ้านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วย จึงเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ในหมู่บ้านตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย

 

หมู่บ้านใดสนใจต้องการทำโครงการนี้ ระบบการกรองน้ำดื่ม น้ำประปาหมู่บ้าน งบประชารัฐ ราคาพิเศษ สามารถชมผลงานบางส่วนของอควาเคมีได้ที่ ผลงานของ อควาเคมี และหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา ยินดีให้บริการ

 

โครงการระบบประปาหมู่บ้าน ปรึกษาอควาเคมี

 

เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ ด้านกรองน้ำและปรับคุณภาพน้ำ มากกว่า 46 ปี

กรุณาติดต่อเรา โทร. 08-1860-3834, 0-2561-1540 และ 0-2561-1676

 

 

สอบถามอควาเคมีเพิ่มเติม

LINE ID: @aquacheme